ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

H έκδοση διαταγής πληρωμής ζητείται από το Δικαστήριο σε ειδικά προτυπωμένο έγγραφο. Αντίθετα απ΄ ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα με τις επιδόσεις, στη Γερμανία φροντίζει το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως για την επίδοση της διαταγής πληρωμής. Το Δικαστήριο απαιτεί συγχρόνως από τον αιτούντα (δανειστή) την προκαταβολή των δικαστικών εξόδων.  Με την επίδοση της διαταγής πληρωμής στον καθ΄ ου αυτός καλείται να καταβάλει την απαίτηση, του ανακοινώνονται η αιτία και το ύψος της απαίτησης καθώς και τυχόν ήδη ληξιπρόθεσμοι ή μελλοντικοί τόκοι, εφόσον αυτοί ζητούνται και έχουν υπολογιστεί με την αίτηση. Συγχρόνως καλείται ο οφειλέτης από το Δικαστήριο, να δηλώσει μέσα σε δύο εβδομάδες από την επίδοση της διαταγής πληρωμής, εάν και σε ποιο βαθμό αμφισβητεί την εγερθείσα αξίωση.

 

Η περαιτέρω διαδικασία εξαρτάται από το πώς θα αντιδράσει ο οφειλέτης μετά την επίδοση της διαταγής πληρωμής.

 

  • Εάν ο οφειλέτης καταβάλει στο δανειστή την απαίτηση μαζί με τους τόκους και τα έξοδα, κλείνει η διαδικασία.

  • Εάν ο οφειλέτης ανακοινώσει προς το Δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δύο εβδομάδων από την επίδοση ότι αμφισβητεί την εγερθείσα αξίωση, ο αιτών λαμβάνει σχετική ειδοποίηση από το Δικαστήριο.  Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής κλείνει έτσι και εξαρτάται πλέον από το δανειστή (αιτούντα), εάν θα συνεχίσει τη διαδικασία με άσκηση τακτικής αγωγής ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου. Εάν ο δανειστής αιτηθεί την παραπομπή (πράγμα το οποίο εξαρτάται από τα έξοδα και τις πιθανότητες ευδοκίμησης της τακτικής αγωγής), θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω δικαστικά έξοδα, έτσι ώστε το Δικαστήριο της διαταγής πληρωμής να διαβιβάσει τη διαδικασία στο αρμόδιο για την τακτική αγωγή Δικαστήριο.

  • Εάν ο οφειλέτης ούτε καταβάλει ούτε ασκήσει ανακοπή,  ο αιτών μπορεί να αιτηθεί και θα αιτηθεί την έκδοση διαταγής εκτέλεσης. Αυτό είναι δυνατό το πρώτον 14 ημέρες μετά την επίδοση της διαταγής πληρωμής. Σε αυτήν την περίπτωση το Δικαστήριο θα εκδώσει τη διαταγή εκτέλεσης και θα την επιδώσει προς τον οφειλέτη. Η διαταγή εκτέλεσης αποτελεί εκτελεστό τίτλο, ακόμα και πριν τελεσιδικήσει.

  • Ο οφειλέτης μπορεί να ανακόψει και τη διαταγή εκτέλεσης μέσα σε δύο εβδομάδες από την επίδοση. Ακόμα και η εκπρόθεσμη ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής (μετά το πέρας των δύο εβδομάδων από την επίδοση της διαταγής πληρωμής και πριν την επίδοση της διαταγής εκτέλεσης)  αντιμετωπίζεται από το Δικαστήριο ως ανακοπή κατά της διαταγής εκτέλεσης.

    • Εάν δεν ασκηθεί ανακοπή, η ήδη εκτελεστή διαταγή απόδοσης καθίσταται τελεσίδικη. Ένδικα μέσα κατά του τελεσίδικου τίτλου χωρούν πλέον μόνο στην σπάνια περίπτωση της απάτης ή της εκ προθέσεως και αντίθετης προς τα χρηστά ήθη βλάβης.

    • Εάν ασκηθεί ανακοπή κατά της διαταγής εκτέλεσης, η διαδικασία διαβιβάζεται αυτεπαγγέλτως – χωρίς αίτηση του δανειστή – στο αρμόδιο για την τακτική αγωγή Δικαστήριο. Με βάση τη διαταγή εκτέλεσης μπορεί παρά την ανακοπή του οφειλέτη να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση, εκτός εάν το Δικαστήριο κηρύξει τη διαταγή εκτέλεσης μη εκτελεστή.

 

Τα έξοδα της διαδικασίας διαταγής πληρωμής προκαταβάλλονται από το δανειστή και καταβάλλονται από τον οφειλέτη σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης. Τα έξοδα για τη διαταγή εκτέλεσης προκύπτουν μόνο στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλει την απαίτηση μετά την επίδοση της διαταγής πληρωμής και κατατεθεί αίτηση για έκδοση διαταγής εκτέλεσης. Τα έξοδα καθορίζονται ανάλογα με το ύψος της απαίτησης από το Νόμο περί δικαστικών εξόδων και το Νόμο περί αμοιβών Δικηγόρων. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν επιπλέον έξοδα για την εξεύρεση της διεύθυνσης του οφειλέτη ή άλλα παρόμοια έξοδα.

 

Comments are closed.